Integritetspolicy


Ecris AB (nedan ”Bilia” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och genom denna
integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter som vi samlar in i
samband med att du gör ett köp av våra varor och/eller tjänster eller på annat sätt besöker oss, på
vår anläggningar eller via vår hemsida. Vi behandlar självklart dina personuppgifter i enlighet med
gällande lagstiftning och regler för dataskydd och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder
för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust eller ändring,
obehörigt avslöjande eller åtkomst och andra otillåtna former av behandling.
Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Ecris AB, org.nr. 556484-6334, med adress Bäckamarken 5, 555 92 Jönköping och telefonnummer
010-497 59 00 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna
policy.


Behandlade personuppgifter samt ändamål och rättslig grund för behandlingen
De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du lämnat till oss eller uppgifter som vi samlat
in från en tredje part.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att
vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås:
• Om du som kund eller representant för ett företag gör ett köp hos oss, behandlar vi uppgifter
om ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt kundnummer samt ditt kortnummer i syfte att
administrera vårt kundförhållande, inklusive förekommande kreditprövningar samt dina
betalningar. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av
de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de
produkter och tjänster som du har begärt från oss.
• Vi behandlar uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt kundnummer för att kunna
hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
• Vi behandlar uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera
med dig som kund, eller om du begärt en offert från oss, genom att skicka kund- eller
marknadsundersökningar via sms. Vårt berättigade intresse av att behandla dina
personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som tidigare gjort ett köp i
marknadsföringssyfte samt för att kunna utvärdera och förbättra vårt erbjudande.
• Om du besöker någon av våra hemsidor eller om du använder vårt lokala nätverk (WiFi) så
kan vi komma att automatiskt samla in personuppgifter såsom din IP-adress eller namnet på
den enhet du använder i vårt lokala nätverk. Vi samlar in sådana personuppgifter i syfte att
motverka olovliga intrång eller nyttjanden av våra IT-resurser samt för att förenkla
felsökning.
• Vi kan komma att behandla rörligt material från övervakningskameror när du besöker någon
av våra anläggningar. Vi använder övervakningskameror i syfte att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet och för din säkerhet. 2 / 3
• Om du kontaktar Bilia, via exempelvis vår hemsida, e-post, chatt eller telefon, så behandlar vi
de personuppgifter du lämnar i syfte att hantera din förfrågan. Behandlingen är nödvändig
för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera samt administrera kontakten med
dig. Om du ringer vår kundservice kan vi komma att spela in ditt samtal med oss och använda
detta i syfte att utbilda och utveckla våra medarbetare för att öka vår kundnöjdhet.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:
• Vi har inte rätt att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott inom ramen
för vår kundadministration. Vi får dock behandla känsliga personuppgifter om det krävs för
att vi ska kunna tillvarata rättsliga anspråk.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser:
• Vi behandlar även dina personuppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa
tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som
åvilar relevanta bolag i Bilia-koncernen. Till exempel sparar vi personuppgifter om ditt avtal
med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av relevanta bolag i Bilia-koncernen samt
av Bilia koncernens interna IT-bolag, Motorit AB. När vi delar personuppgifter med relevant bolag i
Bilia-koncernen är bolaget i de allra flesta fall personuppgiftsbiträde till oss vilket innebär att bolaget
behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Till exempel delar vi dina personuppgifter med Bilia
AB som på vårt uppdrag sköter marknadskommunikationen med dig som kund. Vi delar även
personuppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi
anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller
information, tryck, marknadsföring eller analyser. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att
använda eventuella personuppgifter och Bilia ingår biträdesavtal med leverantören.
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för
att de har rätt till information t.ex. för avregistrering av fordon i vägtrafikregistret.
Bilia kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till följande aktörer som själva är
personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina personuppgifter:
• Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag
för kreditupplysning.
• Vi kan även komma att lämna ut fordonsinformation till andra aktörer inom
bildemonteringar auktoriserade nätverk för att nätverket ska kunna erbjuda kunder rätt
tjänster.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig
lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra
vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna
administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att följa
tvingande lag, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en
intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet
med nedan.3 / 3
• För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information
som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.
• I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för
direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller efter att vårt avtal har löpt ut.
Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång.
o Om dina personuppgifter har samlats in från annan än dig själv och rör
kontaktuppgifter i din egenskap av representant för ett företag eller organisation
sparar vi dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål i max tre (3) månader
från och med insamlandet.
• För att kunna hantera eventuella reklamationer eller garantiåtaganden sparar vi ditt namn,
dina kontaktuppgifter, registreringsnumret på ditt fordon, uppgifter om ditt köp under tre (3)
år från dagen för köpet eller under den tid som garantiåtagandet gäller. Personuppgifterna
sparas under tre (3) år för att kunna hantera din lagstadgade rätt till reklamation på de delar
du köpt.
• Information från övervakningskameror sparas maximalt i 7 dagar och loggfiler vid nyttjande
av vårt nätverk i maximalt 60 dagar.
Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det
enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av
personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina
personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända
mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka
personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina
personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få
ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har
också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig
tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.
Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Bilia men för det fall du inte gör det kan vi oftast
inte ingå eller fullgöra avtal med dig, undantaget om det är fråga om kontantförsäljning i en fysisk
butik till ett lägre värde (i de länder kontantbetalning accepteras) eller det är fråga om viss
kontaktinformation, t.ex. e-post och uppgiften inte är nödvändig för en specifik transaktion.
Kontaktinformation
Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Bilia på adressen ”Bilia Personbilar AB
Attention: Kundservice, Ecris AB, Strömledningsgatan 11, 721 37 Västerås” eller maila till Bilia på
Bilia.nu@bilia.se. Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att
kontakta oss per telefon 0771-400 000 och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.